. .
top of page
Atmaa-veHafatza3.png
Atmaa-veHafatza4.png

הטמעה והפצה

תוכנית 'קהילה מטיבה' משתלבת בתוך מערך מהלך רחב לקידום מוביליות חברתית בישראל. ככזו, היא שואפת להשפיע על תפיסת העבודה ברמה הארצית והמקומית, זאת מעבר ליישום הישיר של התוכנית ב-16 רשויות הפיילוט.

בתום ארבע שנות הפיילוט תעבור התוכנית להובלה מלאה של משרד הרווחה, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. נתון זה מחייב את התוכנית לתכנן ולהיערך לשלב ההטמעה כבר מיומה הראשון של התוכנית ברשות. לצורך כך יש לבסס מערך תשתיות מובנה ומקיף שיפעל הן ברמת הרשות המקומית והן ברמת הפיקוח וההכשרה הארצית במשרד הרווחה.

Atmaa-veHafatza2.png
Atmaa-veHafatza3.png
Atmaa-veHafatza1.png
  • זמן משוער להשלמת השלב:
    כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
  • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
    ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
  • מה ייחשב להצלחה:
    · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page