. .
top of page
אלמנט גרפי אליפטי, בצד ימין חצי עיגול צהוב וכתום, פסים לבנים על העיגולם

חומרי רקע

תפריט
מאמרים

מאמרים

אייקון של מסמך

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך 

לחצו על ה-PDF

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

הכלי לאמידת
החוסן הקהילתי בישראל 

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך המלא לחצו

מדדי איכות חיים-
קיימות וחוסן לאומי

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך המלא לחצו

פיתוח קהילתי- מסיסטם לאקוסיסטם

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך המלא לחצו

מצגות

אייקון של מצגת שמוקרנת

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

הכלי לאמידת
החוסן הקהילתי בישראל 

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך המלא לחצו

מדדי איכות חיים-
קיימות וחוסן לאומי

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך המלא לחצו

פיתוח קהילתי- מסיסטם לאקוסיסטם

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך המלא לחצו

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

הכלי לאמידת
החוסן הקהילתי בישראל 

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך המלא לחצו

מדדי איכות חיים-
קיימות וחוסן לאומי

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך המלא לחצו

פיתוח קהילתי- מסיסטם לאקוסיסטם

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך המלא לחצו

מצגות

סקירות ספרות

אייקון של מחברת ועיפרון באמצע

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

הכלי לאמידת
החוסן הקהילתי בישראל 

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך המלא לחצו

מדדי איכות חיים-
קיימות וחוסן לאומי

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך המלא לחצו

פיתוח קהילתי- מסיסטם לאקוסיסטם

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך המלא לחצו

סקירות ספרות

כלים

אייקון של יד שמחזיקה עפרון באויר

החוסן הקהילתי -
פיתוח מדדי הערכה

אודיה כהן

מחקר דוקטורט העוסק בפיתוח ותיקוף כלי לאמידה של חוסן קהילתי, המורכב מחמישה גורמים המייצגים אמון במנהיגות, חוללות קהילתית, מוכנות לחירום, קשר למקום המגורים ואמון חברתי

להורדת המסמך המלא לחצו

הכלי לאמידת
החוסן הקהילתי בישראל 

לימור אהרונסון דניאל

תיאור קצר אודות המדד, ממצאי המחקר שנערך עד כה והצעה לקיום סקר נוסף להעמקת איסוף הממצאים בתחום 

להורדת המסמך המלא לחצו

מדדי איכות חיים-
קיימות וחוסן לאומי

ממשלת ישראל

מערכת מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן, בתחומי המדידה הבאים:
איכות התעסוקה, בטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, מעורבות אזרחית וממשל

להורדת המסמך המלא לחצו

פיתוח קהילתי- מסיסטם לאקוסיסטם

ד"ר שי בן יוסף

 

גישת הקהילה כאקוסיסטם רואה בקהילה זירת מפגש דינמית
בין שחקנים

להורדת המסמך המלא לחצו

כלים

סרטונים

אייקון של סרט צילום