. .
top of page

הקמת מנגנוני עבודה שיתופיים

Hakamat-Mangenonei.png

מנגנוני העבודה השיתופיים של התוכנית: ועדת היגוי, ועדה מעצבת, צוותי עבודה פעילים בתחומי התוכנית: אורבני, חברתי, כלכלי, חינוכי וצוות הנעת התוכנית- צוות מוביל.

בכדי לבסס מהלך קולקטיבי בו לכלל השחקנים יש אחריות ובעלות על קיומו, נרצה לייסד מנגנוני עבודה שיתופיים. מנגנונים אלו יסייעו לרשות לדחוף ולהניע מהלכים יישובים רחבים המחייבים פעולה משותפת כמו קידום מוביליות חברתית, בניית חוסן קהילתי ושיפור באיכות החיים של התושבים ביישוב. נוודא שמנגנונים אלו פועלים באופן עקבי, רציף ומשתף. ניתן ואף רצוי להשתמש בפורומים קיימים ברשות ולצרף אליהם עוד משתתפים במידת הצורך.

  • זמן משוער להשלמת השלב:
    כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
  • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
    ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
  • מה ייחשב להצלחה:
    · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page