. .
top of page

הקמת מנגנוני עבודה שיתופיים

מנגנוני העבודה השיתופיים של התוכנית: ועדת היגוי, ועדה מעצבת, צוותי עבודה פעילים בתחומי התוכנית: אורבני, חברתי, כלכלי, חינוכי וצוות הנעת התוכנית- צוות מוביל

בכדי לבסס מהלך קולקטיבי בו לכלל השחקנים יש אחריות ובעלות על קיומו, נרצה לייסד מנגנוני עבודה שיתופיים. מנגנונים אלו יסייעו לרשות לדחוף ולהניע מהלכים יישובים רחבים המחייבים פעולה משותפת כמו קידום מוביליות חברתית, בניית חוסן קהילתי ושיפור באיכות החיים של התושבים ביישוב. נוודא שמנגנונים אלו פועלים באופן עקבי, רציף ומשתף. ניתן ואף רצוי להשתמש בפורומים קיימים ברשות ולצרף אליהם עוד משתתפים במידת הצורך.

שלב זה מתרחש במקביל ובמהלך המיפוי הרשותי ו"הכשרת הלבבות". תוך כדי תהליך המיפוי, יש לקבוע עם דמויות מפתח ביישוב, לגייס אותן לתוכנית (שלב "הכשרת הלבבות") ולהכניס אותן להיות שותפות במנגנונים ובשגרות העבודה שייווצרו ביישוב.

Hakamat-Mangenonei.png
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page