. .
top of page

קול קורא לאיסוף מדדים

במקביל להשלמת מסמך אפיון קהילה מיטיבה, אנו מבקשים את עזרתכם בבניית בנק של כלי מיפוי ומדידה לתופעות, התנהגויות והתערבויות בקהילות מכל הסוגים – בין אם אתם מכירים אותם היכרות שטחית, ובין אם אתם עושים בהם שימוש בעבודה הקהילתית שלכם. הכוונה לכלי מיפוי ומדידה של מגוון נושאים ב-3 אפיקי הפעולה העשויים לקדם קהילה מיטיבה:

בתחום החברתי:

ברמת הפרט: כלים למדידת עמדות ביחס לפעילות חברתית, תודעת שינוי משותפת המניעה לפעולה, יזמוּת, מיומנויות חברתיות ופוליטיות, השתתפות ומעורבות חברתית.

ברמת הארגונים הוולונטריים: מיפוי קואליציות, קבוצות מאורגנות קהילתיות, וועדים שכונתיים וארגוני grassroots; מדידת ההון החברתי המחבר והמקשר של חברי הקהילה; מדידת הכלה, שייכות וקשר לאנשים ולמקום בגבולות הקהילה.

ברמת המוסדות המוניציפליים: מיפוי משאבים ותהליכים ארגוניים ומוסדיים עירוניים ואחרים המקדמים את חברי הקהילה; זמינות ונגישות של משאבים ושירותים מוניציפליים לחברי הקהילה; שביעות רצון של החברי הקהילה ממשאבים אלה.

בתחום הכלכלי:

ברמת המוסדות המוניציפליים והארגונים הוולונטריים: מיפוי מדיניות המטפלת בפערים חברתיים-כלכליים, מיפוי מיזמים ברוח הרעיונות של כלכלה חברתית, כמו - שימוש במשאבים מקומיים, כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ), עסקים חברתיים, מחויבות להדדיות, חלוקת רווחים ועוד.

ברמת החברה והמדינה: מיפוי של  אי-שוויון עקבי ושיטתי מהן סובלות קהילות שונות; מיפוי חסמים מבניים המגבילים השקעות והזדמנויות; מיפוי אפליה מכוונת או שלא מכוונת וריכוזיות.

 

בתחום האורבני-פיסי:

מיפוי המרחב הציבורי והמשאבים המושקעים בו המקדמים איכות חיים קהילתיים: הרחובות, הכיכרות, הגינות, הפארקים, משאבי הטבע, בנייני מגורים ומבני הציבור הבונים את היישוב ונותנים לקהילה את אופייה.

אנא העבירו קבצים, הפניות למראי מקום או לקישורים אינטרנטיים רלוונטיים למייל של ד"ר איילה קיסר-שוגרמן: ayala@sni.technion.ac.il.

בנוסף, נשמח לקבלת חו"ד שלכם על כלים אלה, אם עשיתם בהם שימוש.

בתודה,

צוות פיתוח ומחקר 'קהילה מיטיבה'.

bottom of page