. .
top of page
Tochnit-Estrategit_BG.png

בניית תכנית אסטרטגית

בניית התוכנית האסטרטגית מתבצעת לאחר שלב המיפוי על ידי הועדה המצבת בתהליך האורך כ-6 מפגשים, המשולבים במפגשי הצוותים. התוכנית קובעת את סדר העדיפויות להתמודדות עם האתגרים שעלו בשלב המיפוי ואת דרכי ההתמודדות איתם.

תהליך בניית התוכנית יהיה מבוסס על נתונים ועל שיתוף הציבור, במהלכו יוגדרו חזון ומטרות לתחום הקהילתי, ייכתב מודל לוגי המגדיר תשומות, תפוקות ותוצאות רצויות. על בסיס התוכנית האסטרטגית יבנו תוכניות עבודה ויוקמו צוותי עבודה שיפעלו למימושה.

Tochnit-Estrategit.png
  • זמן משוער להשלמת השלב:
    כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
  • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
    ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
  • מה ייחשב להצלחה:
    · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page