. .
top of page

העמקה בשלב הטמעה והפצה

Shalav3d.png

הטמעה

כבר מהשלבים הראשונים של ביסוס התוכנית, יש להשקיע בבניית תשתיות ארגוניות, תקציביות ומופי"ות (מחקר ופיתוח) אשר יונחו ברשויות המקומיות. המשאבים לתוכנית מגעים בשלב זה ממשרד הרווחה ויש לצפות שלפחות חלק מהרשויות ישענו על תקציבי הרווחה גם לאחר שלב ההטמעה, עם זאת, על מנהל.ת קהילה מיטיבה בישוב, יחד עם וועדת ההיגוי והוועדה המעצבת, להקדיש תשומות זמן ייעודיות לאיתור משאבים תוספתיים וחלופיים לתקציבי הרווחה הבסיסיים.

במקביל, חשוב לבסס את התפיסה הרעיונית של התוכנית בקרב בעלי תפקידים ברשות והן בקרב החברה האזרחית והתושבים ביישוב. לצורך כך משקיעה התוכנית בסל הכשרות מלווה לכל רשות ורשות. מנהל.ת תוכנית קהילה מטיבה י.תדאג לנצל את סל ההכשרות היישובי לטובת פיתוח הכשרות אשר יטמיעו את התפיסה והמיומנות הנדרשת להובלת תהלכים קהילתיים במחלקות השונות ברשות ובאופן הדרגתי י.תטמיע תפיסות אלו כחלק מתכניות העבודה השותפות של מחלקות הרשות.

לצד מרכיבים אלו, חשוב שהרשות תפתח יכולות למידה ופיתוח אשר יסייעו לה לשמר את הידע המצטבר ולפתח מודלים מותאמים עבורה. כמו בסוגיות האחרות, גם כאן יכולת ההטמעה של הרשות תלויות בהקדשת תשומות ייעודיות לנושא. לצורך כך, על מנהל.ת התוכנית בישוב לעסוק בשמירה של הידע המצטבר בישוב ולדאוג להפצתו במנגנונים שונים. על פי רוב, האגף האסטרטגי ברשות המקומית יהיה האגף המלווה לתהליכי הטמעה בישוב, עם זאת ניתן לבחון גם אגפים אחרים, בהתאם למאפייניו של כל ישוב וישוב.

הפצה רחבה

בנוסף להטמעה, נרצה להפיץ את הידע והתפיסות המנחות של 'קהילה מיטיבה' לישובים שאינן נמצאים בתוכנית באופן ישיר. זאת באמצעות השפעה על מדיניות בתחום הקהילתיות ובאמצעות הפצה של הידע המצטבר בתוך התוכנית לבעלי תפקידים רלוונטיים ברשויות המקומיות ובחברה האזרחית. לצורך כך תפעיל התוכנית מספר מנגנונים:

  • הנעת מהלך לקביעת מדניות ארצית בתחום הקהילתיות בשותפות עם ארגוני חברה אזרחית נוספים.

  • הפצת הידע המצטבר בתוכנית קהילה מיטיבה באמצעות סרטונים, אתר התוכנית, כנסים מקצועיים וקהילות מקצועיות של בעלי תפקידים שאינם קשורים לתחום הקהילה באופן ישיר.

  • שותפות בהקמת קהילה מקצועית למנהלי אגפי קהילה ברשויות.

  • הרחבת התוכנית לישובים נוספים לאחר שלב הפיילוט.

  • הפצת תכני הידע של התוכנית לתוכניות מקבילות (תוכנית מור, עיר שווה, מיצוי זכויות).

גיבוש מדיניות

לשם הטמעה לאורך זמן של 'קהילה מיטיבה' על המהלך לסייע בהגדרת מדיניות ארצית ובגיבושה, כולל שיטות פעולה מוגדרות. מדיניות היא תרגום של אסטרטגיה, ויישומה יבוא לידי ביטוי בנהלים, בתוכניות, בפיתוח הון אנושי, ועוד.

משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות, הרלוונטיות לאפיקים המרכזיים למהלך, יגבשו מדיניות על פי התחומים המצוינים בפירוט האסטרטגי. המדיניות תכיל תפיסות של משילות משתפת ורצפים וכן מרכיבים של דאטה ודיגיטציה. המדיניות תקדם הקצאת משאבים, סל שירותים והון אנושי בתחומי הקהילה וכן תגבש תוכנית למימושה של המדיניות.

סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page