. .
top of page

העמקה - הקמת מנגנוני עבודה שיתופיים

ועדת היגוי.png

מנגנוני העבודה השיתופיים של התוכנית:

  1. ועדת היגוי

  2. ועדה מעצבת

  3. צוותי עבודה פעילים בתחומי התוכנית: אורבני, חברתי, כלכלי, חינוכי

  4. צוות התוכנית- צוות מוביל

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי שבראשה עומד ראש הרשות או מנכ"ל הרשות חשובה ליצירת אינטגרציה, ליבון וחידוד של כל שלב בתהליך. הוועדה תורכב מנציגי הרשות הרלוונטיים ביותר המובילים את המהלך. אחריות ועדת ההיגוי לקדם ולנהל את התהליך, לתת מענה לסוגיות שונות ולאתגרים לאורך הדרך, לאשר תהליכים ותקציבים ולדון בסוגיות מרכזיות הנוגעות לשלבי היישום של התוכנית. ועדת ההיגוי תתכנס פעם ברבעון ותנהל את תהליך היישום של התוכנית באופן שיתאים לצרכי היישוב.

ועדת ההיגוי תחליט בתחילת הדרך על:

  • גבולות הגזרה של התוכנית ולוחות הזמנים

  • המיקוד גיאוגרפי - באיזה שכונות/ רובעים/ אזורים התוכנית היישובית תתמקד

  • האפיקים הנבחרים מתוך ארבעת האפיקים של 'קהילה מיטיבה': כלכלי, אורבני, חברתי, חינוכי, בהן הרשות תתמקד

ועדה מעצבת

הועדה המעצבת היישובית הינה ועדה רב מגזרית, המהווה קהילה של שחקנים משמעותיים במרחב היישובי. לוועדה זו זוויות ראייה מגוונות. במסגרת הועדה המעצבת מתקיימים תהליכי חשיבה ועיצוב, איגום ידע ומידע, שיגדירו מטרות ויעדים משותפים לעיר ובסופו של דבר הוועדה תגבש את תוכנית העבודה היישובית של 'קהילה מיטיבה'. הוועדה המעצבת הינה כוח מניע וככזו חשוב לכנסה למפגש משמעותי בן שעתיים וחצי בתדירות של אחת לחודש במהלך השנה הראשונה. מהשנה השנייה ואילך המפגשים יצטמצמו לאחת לרבעון ולפי הצורך. הוועדה תסייע בעריכת המיפוי, בבניית התוכנית האסטרטגית, ביצירת חיבורים ובהגדלת המשאבים הקיימים.

הרכב חברי הועדה המעצבת

יו"ר הועדה המעצבת של התוכנית יהיה ראש הרשות/מנכ"ל הרשות. חשוב כי הוועדה המעצבת היישובית תורכב מאנשי מקצוע מובילים ברשות המקומית, נציגי ציבור מהיישוב, נציגי שכונות, נציגי קהילות, נציגי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, אקדמיה, מגזר עסקי ומצוות היוזמה. יש לדאוג כי לכל אחד בוועדה יהיה קול שווה ומשקל שווה בקבלת ההחלטות.

בחירת חברי הועדה המעצבת מתבצעת על בסיס מיפוי השותפים ביישוב ולאחר מלאכת מחשבת עמוקה ומשמעותית עם מובילי התהליך ברשות, במטרה להביא לייצוג מלא של כלל הקבוצות והקהילות הרלוונטיות. ועדת ההיגוי בהובלת ראש הרשות תדון ותחליט על הרכב השותפים בוועדה המעצבת והם יוזמנו לקחת חלק בהרכב. מעבר לזה תצא הזמנה פתוחה לציבור המעוניין לקחת חלק ולהצטרף לוועדה.

יש לשקף כבר בתחילת הדרך את דרישות התפקיד, הנוכחות הקבועה המצופה מכל אחד מהחברים ואת תחומי האחריות המוטלים עליהם. עליהם לחוש כי הם מהווים מרחב השפעה ייחודי בעיר המאפשר לתושבים לקחת חלק בשיח ולהשפיע.

הוועדה המעצבת איננה גוף סטטוטורי או תחליף למנהיגות העירונית, מועצת עיר או וועדות סטטוריות, אלא מרחב וולונטורי שבא לסייע בקידום מהלכים עירוניים.

ועדה מעצבת.png

*כל יישוב יתאים לעצמו את ההרכב והאחוזים, אך השאיפה היא להביא לידי ביטוי את התושבים ברמה גבוהה בתוך הועדה המעצבת הרשותית.

צוותי עבודה פעילים- אורבני, חברתי, כלכלי, חינוכי

תכנית קהילה מיטיבה נשענת על 4 אפיקי פעולה ליצירת שינוי: כלכלי, אורבני, חברתי וחינוכי. לא בכל יישוב יבחרו להתמקד ולחולל שינוי בכל ארבעת האפיקים יחד, המלצתנו היא להתחיל בשניים-שלושה אפיקי פעולה בתחילת הדרך, ובהמשך להרחיב את הפעילות לאפיקים הנוספים.

לכל אפיק פעולה יבנה צוות המורכב מאנשי מקצוע המתמחים בתחומי מיקוד אלו. ותושבים שהנושא מעסיק אותם. נציגים מהצוותים ישבו גם בוועדה המעצבת של התוכנית. אחריות הצוותים להוביל תמונת מצב יישובית בכל אפיק, לסייע למנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות להגדיר את מרחב הבעיה והפתרון, לתת המלצה על יעדים ארוכי טווח משותפים, סיוע לגיבוש תוכנית עבודה אסטרטגית.

Shalav3d.png
ועדה מעצבת2.png

צוות התוכנית- צוות מוביל

צוות הובלת התכנית המורכב ממנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות, מלווה הקהילות וממלגאים. הצוות עובד במשותף, מקיים ישיבות שוטפות, הכשרות וימי צוות ומיישם את התוכנית עד הפרטים הקטנים.

סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page