. .
top of page

על תוכנית קהילה מיטיבה - יסודות

'קהילה מיטיבה' הוא מהלך אסטרטגי לקידום קהילות מיטיבות במאה ה-21. המהלך הוא יוזמה משותפת של משרד הרווחה והביטחון החברתי, ג'וינט-אשלים, קרן רש"י, קרן שח"ף, יד הנדיב וקרנות הביטוח הלאומי.

קהילה מיטיבה פועלת לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית- גיאוגרפית בחברה הישראלית, באמצעות תהליך משתף ורב מגזרי, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן, מלידה ועד זקנה.

ארבעת אפיקי התוכנית

allV03.jpg
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page