. .
top of page
Mipui.png

מיפוי

השלב המרכזי בכניסת התוכנית לרשות הוא שלב המיפוי היישובי. חשוב לציין כי שלושת השלבים הראשונים של כניסת התוכנית לרשות: הכשרת הלבבות, הקמת המנגנונים השיתופיים ושלב המיפוי, תומכים ומזינים אחד את השני ולכן הם מתקיימים במקביל ולא בצורה ליניארית.

 

המיפוי היישובי לא יוכל להיות מלא ללא רתימת השחקנים המשמעותיים למהלך (הכשרת הלבבות) וללא הקמת המנגנונים השיתופיים שתומכים, מאשרים ומעצבים אותו. כנ"ל לגבי השלבים האחרים. במהלך המיפוי יתגלו 'שחקנים' משמעותיים שאותם יש לרתום במיידית לתוכנית כדי שתהיה שלמה ואפקטיבית, אותם נכניס גם ל'מנגנוני העבודה השיתופיים' (ועדה מעצבת וצוותים מקצועיים) כדי שישפיעו על בניית התוכנית וביצועה החל מהשלבים הראשונים של הקמתה.

  • זמן משוער להשלמת השלב:
    כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
  • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
    ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
  • מה ייחשב להצלחה:
    · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page