. .
top of page

תגובות בפורום

תיקוף למסמך תוצאות באפיק הכלכלי - הגדרת הבעיות
In צוות כלכלי
Yossi Offer
21 במרץ 2022
בהמשך לדלי הדולף ובתוך תפיסת הכמ"מ - רשויות רבות בפריפריה נמצאות תחת "מטריה" המצמצמת את כניסת המשאבים החיצוניים: שוק מצומצם בעיני משקיעים גדולים, חוסר מודעות ויכולות למשוך משאבים תחרותיים (דוגמת קולות קוראים) ועוד ניכור בין עסקים מקומיים לתושבים ברשויות פריפריאליות - לא בטוח שיש ניכור. זה שהתושבים אינם שותפים מצביע אולי על ניכור בין הרשות והתושבים/עסקים היעדר מודעות, תפיסה ואסטרטגיה רשותית וארצית בסוגיית הפיתוח הכלכלי-קהילתי - לא נכון לקבוע קטגורית שאין אנשי מקצוע העוסקים בפיתוח כלכלי קהילתי. יש עוס"קיות שפועלות בתחום. חסרות פלטפורמות (ומודעות) בתוך הרשות המאפשרות לעוס"קיות להביא לידי ביטוי את הידע והתפיסה שלהן הרשות המקומית פועלת בתחום הפיתוח הכלכלי בעיקר לייצור ארנונה. פורמלית - הרשות אינה אחראית לתעסוקה של תושבים והיא אדישה למיקום התעסוקה של תושביה (ברשות או מחוצה לה), וגם העיסוק ביזמות מקומית חיצןוני לרשות במקרים רבים. כאשר יוזמות פיתוח כלכלי מקומי הן "קטנות" ואינו "יצרניות ארנונה", קשה לרתום אותן לעיסוק משמעותי בתחום אורינות כלכלית מקומית - חשובה מאוד. צריך לזכור בהקשר זה שהזדמנויות תעסוקה והכנסה אינן "תחום נפרד" אלא צריכות להיות חלק אינטגרלי של מגוון תחומי החיים ברשות - הזדמנויות פיתוח כלכלי מקומי בחינוך, באנרגיה, בפיתוח תשתיות וכיו"ב
0
0

Yossi Offer

More actions
bottom of page