. .
top of page

הכשרת הלבבות

"הכשרת הלבבות" הוא שלב של יצירת הסכמות ובניית אמון ושותפות בין מגזרית רחבה בין כלל השחקנים הרלוונטיים לתוכנית: הקהילה, הרשות המקומית וגורמים חיצוניים. שותפות זו מהווה תנאי הכרחי להצלחת התהליך, יוצרת אווירת התחדשות ומוטיבציה ומסייעת במניעת התנגדויות.

שלב זה מתרחש במקביל ובאותו הזמן עם שלב המיפוי היישובי. תוך כדי תהליך המיפוי, מנהל.ת קהילה מיטיבה ברשות י.תכיר דמויות מפתח ביישוב, י.תקבע איתן פגישות 'אחד על אחד' ות.יגייס אותן לתוכנית.

Hachsharat-Levavot.png
  • זמן משוער להשלמת השלב:
    כשלושה חודשים מאומצים בתחילת הדרך ולאחר מכן באופן שוטף לאורך כל התוכנית.
  • אם הגעתם לשלב הזה, כנראה שכבר עשיתם:
    ביצעתם מיפוי וניתוח מקיף של השותפים הפוטנציאליים לתוכנית הרשותית מכלל המגזרים יצרתם חיבור ראשוני עם השותפים הפוטנציאלים
  • מה ייחשב להצלחה:
    · יצרתם הסכמה והבנה של השותפים על הצורך בתוכנית, שלביה ואבני הדרך שלה · הצלחתם לייצר ערוץ שיח פתוח וכנה עם השותפים בו הם מרגישים נוח להעלות אינטרסים וסיכונים · הצלחתם לייצר שותפות רחבה עם שותפים מכלל המגזרים · גייסתם את השותפים להשתתפות פעילה בתוכנית · גייסתם את השותפים לקחת חלק בועדה המעצבת ובצוותים המקצועיים של התוכנית · אתם יודעים לומר מה קיים ומה עוד צריך להשיג כדי להגשים את 'חזון השותפות'
סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page