. .
top of page
Shalav3d.png

העמקה בשלב הכשרת הלבבות

תוכנית 'קהילה מיטיבה' הינה תוכנית שפועלת במודל של 'קולקטיב אימפקט' - מייצרת שותפות רב מגזרית המגבשת יחד מטרות ויעדים משותפים ומיישמת אסטרטגיית פעולה משותפת, אליה שותפים כלל בעלי העניין הרלוונטיים מהמגזר החברתי, הציבורי, העסקי, האקדמיה והפילנתרופיה.

רתימת תושבים וקהילות

לקהילות, התארגנויות ופעילים חברתיים יש תפקיד מרכזי במסגרת תוכנית 'קהילה מיטיבה', בכל שלביה, והם מהווים בסיס לפיתוחה. קבוצות אלו, הנטועות כבר בחיי היישוב, עשויות לסייע רבות בחיזוק העשייה הקהילתית ביישוב וברתימה של תושבים נוספים.

התוכנית נותנת במה להשפעה משמעותית של קהילות ופעילים קיימים וחדשים על תהליכי השינוי המתרחשים ביישוב.

 

חשוב במיוחד לפעול לגיוס ויצירת השתתפות פעילה של תושבים כבר בשלב היציאה לדרך, אחת הדרכים להשיג זאת היא שיבוצם בוועדות השונות ובצוותי המשימה.

רתימת בעלי תפקידים ברשות מקומית

בתוך הרשות חשוב לקבל שיתוף פעולה ותמיכה במהלך מצד עובדים בכירים, מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות. שילובם בתהליך חיוני ליצירת אקלים ארגוני תומך וחשוב לזכור שהם אלו שיוציאו בסופו של דבר לפועל את התוכנית. ללא הסכמתם לנחיצות התוכנית ולדרכה, קשה להאמין שהתוכנית תזכה לעדיפות ותוטמע במערכת העירונית.

נוסף להם, יש לשתף בתהליך התכנון האסטרטגי של התוכנית את מירב 'בעלי העניין': בעלי התפקידים ונותני השירותים ברשות. הסכמה יכולה להיות סבילה, כלומר שעיקרה חוסר התנגדות לתהליך, אך אנו מעוניינים שההסכמה של רוב בעלי התפקידים תהיה הסכמה פעילה, שעיקרה מעורבות ממשית בתהליך וחבירה אליו. מעורבות ממשית יכולה להתבטא בחברות בוועדות, צוותי המשימה, בשיווק המהלך ובהטמעתו באגפים השונים.

רתימת מוקדי השפעה ביישוב- מגזר חברתי, ציבורי, עסקי, אקדמיה ופילנתרופיה

בכל רשות ישנם אנשים שמרכזים ידע והשפעה, אם בתוקף תפקידם (לדוגמא מנהל חברה כלכלית, מנהלי מתנ"ס, מנהלי בתי ספר, יזמים), או בשל היותם נציגי מגזרים שונים באוכלוסייה. חשוב ליצור אווירת הסכמה בקרבם שתסייע לאסוף אינפורמציה, לקבל החלטות רלוונטיות, לקדם את התהליך ולהציב אותו בסדר עדיפויות גבוה. חשוב לשתף גם את כל הגופים המקומיים הייחודיים לרשות מקומית ספציפית (חברות עסקיות ומפעלים, מכללות, מוסדות מחקר וכדו'). חשוב לאתר גם גופים בעלי ראייה כלל אזורית, דוגמת משרדי ממשלה וארגוני חברה אזרחית הפועלים בשטח ולרתום אותם למהלך כבר בראשיתו.

דגשים לשלב "הכשרת הלבבות":

  • בתהליך 'רתימת השחקנים' חשוב ללמוד את ההיסטוריה של הישוב ולבחון האם היו תהליכים דומים שלא הצליחו והאם יש מי שכבר נכוו בתהליכים דומים.

  • לברר האם ישנם מערכות יחסים רגישות בין דמויות מקצועיות או גופים מקצועיים ברשות?

  • להבין האם ישנן דמויות שיש להן השפעה מתוקף אישיותם (ולא בהכרח מתוקף תפקידם) שכדאי לדבר איתם ולרתום אותם לתוכנית.

סטריפ חדש קהילה מיטיבה.png

כל הזכויות שמורות לקהילה מיטיבה 2023

bottom of page