. .
top of page

תגובות בפורום

מרכיב הדאטה, או: איזה נתונים יעזרו לקהילה להצליח?
In שולחן רחב
ליאור יאיר
19 בדצמ׳ 2021
1. מספר החברים בקהילה כדי שנוכל להגדיר קבוצה כקהילה או לחלופין כגרעין של קהילה רשתית, עליה למנות בין 20 ל-40 חברים. עם זאת, לקהילה אין מספר חברים אידיאלי. המספר הנכון תלוי בהעדפת חברי הקהילה הספציפית ובתנאי שחבריה חשים זהות, שייכות ומשמעות. 2. עצמאות לצד שיתוף פעולה עם גורמים נוספים עם התבססות הקהילה נשאף לראותה מנהלת את עצמה יותר ויותר כקבוצה עצמאית אשר מקיימת מפגשי קהילה עם הנעה פנימית לעשייה תוך שיתוף פעולה עם גורמים מגוונים. 3. הון חברתי מעורבות של הקהילה בחיי הפרט, סולידריות וערבות הדדית מעידות על חוסנה של הקהילה. מדדים אלה ניתנים למדידה באמצעות דיווח עצמי של חברי הקהילה ובחינת המנגנונים החברתיים שלה. 4. איזון בין הפעילות הפנים-קהילתית ובין הפעילות החוץ-קהילתית השאיפה היא כי בתום מספר שנים הקהילה כבר התבססה כך שהזהות הקהילתית והשייכות אליה מגובשות דיין. במהלך פעילות הקהילה נראה איזון בין הפעילות שמכוונת לתוך הקהילה לצורך גיבושה ובין הפעילות שמכוונת החוצה, למען היישוב. סביר להניח שלא יהיה איזון מלא בין השתיים, והנטייה לצד זה או אחר טבעית ותלויה בנסיבות. 5. מבנה ארגוני ומסורות קהילתיות מבנה ארגוני הכולל צוותים וועדות לקידום נושאים משותפים. תרבות קהילתית מפותחת הכוללת נורמות, טקסים, מסורות, חגיגת חגים, שבתות משותפות ועוד. 6. השפעה חברתית הצלחתה של הקהילה תימדד ביכולתה להציב מטרות ויעדים שפעילותה מבקשת לממש ובהתאם לכך להגיע להישגים איכותיים וכמותיים אשר מצביעים על אפקטיביות והצלחה.
0
0
ליאור יאיר

ליאור יאיר

More actions
bottom of page